Opis procesu przygotowania LSR

13 marca 2024

Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru objętego działaniami Stowarzyszenia LGD Dobra Widawa zostanie wypracowana w oparciu o włączenie w ten proces społeczności lokalnej – przedstawicieli sektorów publicznego, społecznego oraz gospodarczego. Taki sposób przygotowania dokumentu strategicznego określa się jako model partycypacyjny - jego najważniejszym założeniem jest włączenie społeczności lokalnych w całość procesu planowania strategii od etapu partycypacyjnej diagnozy, przez analizę SWOT, identyfikację problemów, potrzeb i celów po określenie harmonogramu i budżetu planowanej strategii.

W procesie planowania LSR na lata 2021-2027 bardzo istotnym uwarunkowaniem będzie ukierunkowanie LSR w szczególności na zagadnienia dotyczące: innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania się obszaru planowanego do objęcia LSR, partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów. LGD Dobra Widawa za pomocą kampanii informacyjnych będzie zachęcała do udziału w procesie przygotowania LSR min.: lokalnych liderów w tym: sołtysów, członków rad sołeckich, rolników i ich domowników oraz ludzi młodych.

Do opracowania w sposób partycypacyjny LSR zostanie powołany wewnętrzny zespół, składający się z pracowników biura LGD, przedstawicieli organów LGD, przy wsparciu eksperckim oraz lokalnych liderów i mieszkańców obszaru.

W proces planowania LSR włączone zostaną również grupy robocze (I aktywność społeczna, II przedsiębiorczość, III turystyka), składające się z pracowników biura LGD, przedstawicieli organów LGD, przy wsparciu eksperckim,  z udziałem członków LGD oraz przedstawicieli społeczności lokalnej, którzy wyrazili chęć pracy w grupach roboczych. Osoby te wezmą udział w warsztatach strategicznych, których celem będzie analiza materiału i wniosków płynących ze spotkań gminnych, badań ankietowych, wywiadów grupowych, funkcjonowania punktów konsultacyjnych, etc.

W ramach grup roboczych funkcjonować będzie mniejszy zespół redakcyjny, którego zadaniem będzie opracowanie konkretnych części dokumentu Strategii, które następnie zostaną poddane procesowi konsultacji społecznych oraz docelowo dokumentu LSR, który złożony zostanie w konkursie.

W biurze LGD funkcjonować będzie również punkt konsultacyjny, gdzie dostępne będą materiały i informacje dotyczące prac nad strategią, założeń programu Leader czy ankiety dla społeczności lokalnej. Punkty informacyjno-konsultacyjne funkcjonować będą również w siedzibach gmin członkowskich LGD.

Biuro LGD prowadzić będzie na głównej stronie internetowej zakładkę „Konsultacje LSR na lata 2021-2027”   w ramach, której będą się odbywać konsultacje społeczne elementów dokumentu Strategii wypracowanych w ramach opracowywania LSR. W tej zakładce pojawiać się będą kolejne elementy dokumentu strategii wraz z informacją i formularzem umożliwiającym zgłaszanie uwag co do jego kształtu. W zakładce tej będzie umieszczony również „Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR” oraz „Planowany harmonogram konsultacji społecznych”. Taka metodyka włączenia lokalnej społeczności w prace nad LSR pozwoli skonfrontować różne spojrzenia i poglądy na temat sytuacji i pożądanych kierunków rozwoju obszaru, a jednocześnie dzięki wiedzy i doświadczeniu zespołu redakcyjnego, pozwoli na przygotowanie dokumentu zgodnego z wytycznymi i odpowiadającego wymogom konkursowym.

Konsultacje będą składały się z trzech kluczowych etapów:

 • 1) przygotowanie diagnozy z wnioskami,
 • 2) analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru z przełożeniem na zdefiniowanie celów,
 • 3) określenie przedsięwzięć/działań do realizacji na etapie wdrażania strategii oraz rezultatów jej wdrożenia.

W procesie tworzenia strategii wykorzystane zostaną następujące metody konsultacji społecznych:

1) Biały wywiad – polegający na gromadzeniu informacji pochodzących z ogólnie dostępnych źródeł, np.: media, Internet, dane administracji publicznej, publikacje, dane handlowe. 

Planowany termin: 02.05-30.05.2022 r.

 • 2) Spotkania informacyjne poświęcone analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń obszaru, a także analizie celów i kierunków rozwoju   w 10 gminach; Bierutów, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Oleśnica, Syców, Jelcz-Laskowice, Długołęka, Czernica, Wilków, min.: w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze. Jak mieszkańcy widzą aktywizację na rynku pracy (środki na PDG, RDG, przekwalifikowanie). Spotkania odbywać się będą w sposób hybrydowy, również za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Program spotkań w gminach:

 1. Przedstawienie działalności LGD Dobra Widawa;
 2. „Dobre Praktyki”, czyli projekty zrealizowane w Gminie oraz na obszarze LGD Dobra Widawa.
 3. Czym jest Lokalna Strategia Rozwoju. Rola mieszkańców w tworzeniu LSR. Możliwość pozyskania środków za pośrednictwem LGD Dobra Widawa.
 4. Analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń (analiza SWOT).
 5. Propozycje mieszkańców dotyczące przyszłych projektów.
 6. Wolne głosy mieszkańców.
 7. Spotkania będą poświęcone w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnych planowanych działań.

Planowany termin: 06.2022 r.

 • 3) Spotkania konsultacyjne online – cykliczne spotkania z mieszkańcami obszaru za pomocą aplikacji zoom. Spotkania będą organizowane dwa razy w miesiącu (stały dzień i godzina) i będą dotyczyły informowania o postępach prac nad LSR, założeniach strategii itp.

Planowany termin: 06-08.2022 r.

 • 4) Badania ankietowe – Za pośrednictwem strony internetowej LGD Dobra Widawa jak również Gmin Partnerskich oraz we współpracy z członkami LGD prowadzone będą badania ankietowe, które będą miały na celu poznanie opinii i oczekiwań szerszej grupy mieszkańców obszaru LGD. Ankieta służyć będzie identyfikacji atutów i barier rozwoju obszaru, preferowanych kierunków i celów rozwoju, identyfikacji grup docelowych oraz pomysłów na projekty i działania. We współpracy z PUP-ami oraz OPS-ami jak również powiatowych oddziałów ARiMR, KOWR, KRUS będziemy chcieli również przeprowadzić badania ankietowe potrzeb grup defaworyzowanych oraz grup i podmiotów istotnych z punktu widzenia strategii (np. rolnicy). Zbieranie opinii będzie możliwe dzięki wykorzystaniu formularza elektronicznego, kwestionariuszy ankietowych, korespondencji elektronicznej/mailowej.

Planowany termin: 01.06-31.08.2022 r.

 • 5) Wywiady grupowe z przedstawicielami grup i podmiotów istotnych z punktu widzenia tworzenia strategii.

Podczas przygotowania LSR przeprowadzone zostaną przynajmniej 4 zogniskowane wywiady grupowe, tzw. „focusy” z przedstawicielami grup i podmiotów istotnych z punktu widzenia planowania strategii. Jeden z wywiadów przeprowadzony zostanie z reprezentantami min.: Powiatowych Urzędów Pracy i Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych oddziałów ARiMR, KOWR, KRUS, Urzędów Gmin Partnerskich a dotyczyć będzie min.: identyfikacji grup defaworyzowanych, sposobów ich aktywizacji i włączenia w planowanie i realizację LSR oraz planów co do współpracy tych podmiotów w ramach realizacji LSR oraz zmonitorowanie sytuacji dot. potencjalnych beneficjentów w ramach wsparcia dla rolników i ich domowników oraz osób młodych w nowej LSR.

Drugi wywiad planowany jest z przedstawicielami działających na obszarze producentów i usługodawców lokalnych, a dotyczyć będzie identyfikacji ich potrzeb i obecnych problemów oraz planowaniu kierunków rozwoju i współpracy na rzecz tworzenia konkurencyjnych ofert i produktów i usług.

Trzeci wywiad z osobami młodymi z obszaru Partnerstwa (do 25 roku życia) w zakresie identyfikacji ich potrzeb i obecnych problemów oraz planowaniu kierunków rozwoju i współpracy na rzecz uwzględnienia w LSR działań w kierunku zwiększenia aktywności społecznej ludzi młodych. Zaproszenie skierowane min.: do uczniów i absolwentów szkół, centrum kształcenia zawodowego.

Czwarty wywiad z rolnikami z obszaru Partnerstwa Dobra Widawa w zakresie identyfikacji ich potrzeb i obecnych problemów oraz planowaniu kierunków rozwoju i współpracy na rzecz uwzględnienia w LSR działań w zakresie działalności pozarolniczej

Planowany termin: 06-08.2022 r. 

 • 6) Punkty informacyjno-konsultacyjne w siedzibach Gmin.

W okresie przygotowywania LSR funkcjonować będą punkty informacyjno- konsultacyjne zlokalizowane w siedzibach urzędów Gmin, wchodzących w skład LGD. Punkty prowadzić będą doświadczeni pracownicy biura LGD. Punkty skierowane są dla  osób zainteresowanych działalnością LGD oraz chcących zgłosić własne pomysły na projekty planowane do realizacji w ramach LSR.

Planowany termin: 09.2022 r.

 • 7) Punkt konsultacyjny w biurze LGD Dobra Widawa.

W okresie przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju funkcjonować będzie biuro LGD Dobra Widawa 5 dni w tygodniu (poniedziałek – piątek) w godzinach 8:00 – 16:00. Biuro będzie otwarte dla wszystkich zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich oraz chcących zgłosić własne pomysły na przedsięwzięcia i operacje planowane do realizacji w ramach LSR. W biurze dostępne będą ankiety, materiały umożliwiające zgłoszenie własnej inicjatywy do LSR czy dotyczące prowadzonych konsultacji powstających części strategii.

Planowany termin: 01.06-30.09.2022 r.

 • 8) Punkt konsultacyjny w trakcie lokalnych wydarzeń na obszarze Gmin Partnerskich (np. jarmarki, festyny itp.)

Aby dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców planujemy działalność punktu konsultacyjnego dot. nowej LSR w trakcie lokalnych wydarzeń na obszarze 10 Gmin Partnerskich. Punkty będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich oraz chcących zgłosić własne pomysły na przedsięwzięcia i operacje planowane do realizacji w ramach nowej LSR. W punkcie dostępne będą również ankiety, materiały umożliwiające zgłoszenie własnej inicjatywy do LSR czy dotyczące prowadzonych konsultacji powstających części strategii. Będziemy zachęcać do aktywnego włączenia się w powstawanie nowej LSR.

Obecnie trwają prace nad ustaleniem harmonogramu gminnych imprez.

 • 9) Prowadzenie akcji informacyjnej i konsultacyjnej za pośrednictwem strony internetowej i profili społecznościowych.

W okresie przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenie LGD Dobra Widawa na głównej stronie internetowej www.dobrawidawa.pl na potrzeby przygotowania  LSR prowadzić będzie zakładkę „Konsultacje LSR na lata 2021-2027”. W zakładce tej zamieszczony będzie min.: „Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR”, „Planowany harmonogram konsultacji społecznych”, Aktualności z konsultacji oraz Ankiety. Informacje dot. etapów prac nad LSR będą również zamieszczane na profilu społecznościowym LGD – Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa-Oficjalny profil, jak również na stronach internetowych i profilach gmin Partnerskich.

Planowany termin: 05-10.2022 r.

 • 10) Spot reklamowy (lokalne media, np. radio) – LGD zamierza przygotować spot zachęcający do udziału w pracach nad nową LSR szczególnie skierowany do młodych mieszkańców Partnerstwa Dobra Widawa.

Planowany termin: 06-09.2022 r.

 • 11) Ogłoszenia w lokalnych mediach – LGD Dobra Widawa będzie zamieszczało informacje o trwającym procesie konsultacji min.: w lokalnej prasie, radiu

Planowany termin: 05-09.2022 r.

 • 12) Kampania informacyjna plakaty – na plakatach będą zawarte informacje zachęcające do udziału w pracach nad nowym LSR i zaproszenie do udziału w konsultacjach nowego LSR, wypełnienia ankiety itp. Plakaty będą umieszczane w punktach informacji, w gablotach ogłoszeniowych na obszarze Gmin Partnerskich, przekazywane za pośrednictwem Urzędów Gmin do Sołtysów, w kościołach przy współpracy z proboszczami, w ośrodkach zdrowia i w innych instytucjach działających na obszarze LGD.

Planowany termin:05-09.2022 r.

 • 13) „Gazetka między Dobrą a Widawą” – w gazetce dystrybuowanej na całym obszarze LGD Dobra Widawa znajdą się min.: informacje na temat etapów prac nad LSR, ankieta, harmonogram i rodzaj spotkań z mieszkańcami obszaru LGD.

Planowany termin: 06-08.2022 r.

 • 14) Warsztaty zespołów roboczych Lokalnej Strategii Rozwoju.

W celu usprawnienia procesu przygotowania i konsultacji zapisów w Lokalnej Strategii Rozwoju zostaną powołane trzy zespoły robocze ds. Lokalnej Strategii Rozwoju:

 • I aktywność społeczna,
 • II przedsiębiorczość,
 • III turystyka.

Zespoły robocze dokonają analizy materiału i wniosków płynących ze spotkań gminnych, badań ankietowych, wywiadów grupowych, funkcjonowania punktu konsultacyjnego, aktywności organizacji pozarządowych, aktywizacji społecznej, etc. W ramach zespołu roboczego funkcjonować będzie mniejszy zespół redakcyjny, którego zadaniem będzie opracowanie konkretnych części dokumentu strategii, które następnie zostaną poddane procesowi konsultacji społecznych oraz docelowo dokumentu LSR, który złożony zostanie w konkursie.

Planowany termin: 09.2022 r.

Efektem procesu konsultacji będzie publikacja online raportu z całego procesu konsultacji oraz prezentacja ostatecznej wersji LSR dla mieszkańców jak również zatwierdzenie jej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Dobra Widawa.

Planowany termin: 10.2022 r.

Gminy partnerskie

Gmina Bierutów Gmina Bierutów Gmina Czernica Gmina Czernica Gmina
Długołęka Gmina
Długołęka Gmina Dobroszyce Gmina Dobroszyce Gmina Dziadowa Kłoda Gmina Dziadowa Kłoda Gmina Jelcz-Laskowice Gmina Jelcz-Laskowice Gmina Międzybórz Gmina Międzybórz Gmina Syców Gmina Syców Gmina Oleśnica Gmina Oleśnica Gmina Wilków Gmina Wilków